تحليل انتقادي بر ضعف سندي احاديث مربوط به داوري امام مهدي ع بر اساس باطن موضوع

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

175b

چکيده

يکي از مسائل مهم مرتبط با مهدويت، موضوع «عدالت جهاني و چگونگي اجراي آن» است که دلايل عقلي و نقلي فراوان بر ضرورت تحقق آن وجود دارد. شيوه‌هاي متداول قضايي که بر شاهد و بينه و امارات تکيه دارند، نتوانسته است عدالت واقعي را به ارمغان آورد. لذا وجود روايات دال بر تحكيم (داوري) امام مهدي4 به باطن در منابع شيعي، شيوه قضايي جديدي مبتني بر «علم فراگير امام معصوم» را تاييد مي‌کند.

در اين تحقيق که با روش کتابخانه‌اي، در استناد و در منبع به روش اسنادي و در تجزيه

تحليل و اثبات عقلي طلوع مجدد انوار ختمي الاهي در ابدان طبيعي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

 155b

چکيده

يکي از بنيادي‌ترين باورهاي مذهب اماميه، اعتقاد به بازگشت ارواح نوراني ائمۀ هدا: به ابدان طبيعي آنان در فضاي دنيا و پيش از رستاخيز است که از آن به «رجعت» تعبير مي‌شود. حقيقت رجعت در ساحت‌هاي عقلي و نقلي توسط عالمان تبيين شده و به اثبات رسيده است. از مجموع دلايل عقلي و نقلي فراوان، نه تنها امکان رجعت فهميده شده، بلکه به وقوع آن يقين حاصل مي‌شود. بايد دانست به تصريح برخي از عالمان، يکي از باورهاي اماميه بازگرداندن روح گروهي از شيعيان و گروهي از دشمنان حضرت مهدي4 بعد از مفارقت از بدن

بررسي و نقد تبارشناسي امام مهدي ع در روايات اهل سنت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

174b

چکيده

در روايات اسلامي، هويت و شخصيت مهدي موعود4 كه از باورهاي مسلّم نزد عموم مذاهب اسلامي است؛ دقيق و روشن بيان شده است. او مردي است از عترت و اهل بيت پيامبر اكرم6، همنام با آن حضرت، علوي، فاطمي و حسيني و نام پدر گرامي‌‌اش، «حسن» است.

با اين حال، در برخي از روايات، مهدي موعود4، از خاندان عباس، عموي پيامبر اكرم6 و از نسل امام حسن مجتبي7 و نام پدرش، «عبد الله» عنوان شده است. اين نوشتار، ضمن بررسي اين دسته روايات با روش توصيفي ـ تحليلي؛ به اين نكته راه يافته كه اين روايات به دليل نا‌سازگاري

تفسير آيه خلافت از ديدگاه شيخ صدوق

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

106c

چکيده

شيخ صدوق علاوه بر تبحر در فقه و حديث و کلام، در عرصه تفسير شخصيتي کم­نظير است. اين مقاله درصدد است با بررسي مطلَع کتاب شريف «کمال الدين» و تفکيک مباحث و نکاتي که ايشان، از آيه سي‌ام سوره بقره استخراج كرده است، جايگاه شيخ صدوق را در عرصه تفسير نشان‌دهد.

اين نوشتار، با تقسيم بندي مباحث، در شش موضوع کلي و بيان نکته‌ها، سامان يافته، که علاوه بر نشان‌دادن مذاق صدوق، با استناد به آيات قرآن، نکاتي مهم و اساسي در عرصه «امامت» و «مهدويت»، مطرح مي‌سازد.

روش شناسي تطبيقي احاديث مهدويت در مکاتب حديثي قم، بغداد و اصفهان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

171b

چکيده

باتوجه به متفاوت بودن روش‌ها در مکتب‌هاي حديثي، بررسي روش هرکدام از سه مکتب حديثي قم، بغداد و اصفهان مي­تواند ما را به مجموعه انديشه‌هايي که در مباني اخذ و نقل حديثي، ديدگاهي همسو يا متفاوت دارند؛ آشنا سازد. در اين مقاله سعي بر اين است كه روش شناسي احاديث مهدويت از ديدگاه اين سه مکتب بيان شود: از مکتب حديثي قم، کتاب کمال الدين و تمام النعمه شيخ صدوق؛ از مکتب حديثي بغداد، کتاب الارشاد شيخ مفيد و از مکتب حديثي اصفهان، کتاب بحارالانوار علامه مجلسي انتخاب شده است. از جمله اهداف، بازشناسي

روش شناسي و گونه شناسي مصادر تاريخ الحجه بحارالانوار

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

101c

چکيده

علامه مجلسي در «تاريخ الحجه» که بخشي از کتاب بحارالانوار است، به گزينش و گزارش روايات مهدويت پرداخته است. مسئله اصلي اين پژوهه، روش شناسي روايي و گونه شناسي مصادر علامه مجلسي در اين بخش است. نتايج بررسي و ارزيابي «تاريخ الحجه» نشان داد که علامه در روش شناسي خود از فهم متن و فهم مقصود بهره جسته و ژرف انديشانه به چينش و تحليل روايات مهدويت پرداخته است. ايشان پس از احراز صحت متن از طريق توجه به اختلاف نسخه ها، تصحيف و توجه به تقطيع، به دنبال فهم متن به واسطه بررسي غريب الحديث­ها و توجه

شاخصه‌شناسي مواجهه ائمه ع با مدعيان دروغين مهدويت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

149b

چکيده

اين پژوهه مي‌كوشد با هدف نهادينه‌سازي رويکرد کيفي به موضوع مدعيان دروغين مهدويت، شاخصه‌هاي مواجهه ائمه: با مدعيان دروغين مهدويت را بيان كند و اين فرضيه را محک بزند که سبک مواجهه ائمه: با مدعيان دروغين داراي ويژگي‌هايي است که مي‌تواند به مثابة الگو در روزگار کنوني به کار تقابل با مدعيان بيايد. اين مقاله با رويکردي توصيفي _ تحليلي سامان يافته، و برحسب دستاورد يا نتيجه تحقيق از نوع توسعه‌اي _ کاربردي و به لحاظ نوع داده‌هاي مورد استفاده، يک تحقيق کيفي است.

درآمدي بر معرفت شناسي مهدويت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

147b

چکيده

«معرفت‌شناسي مهدويت» نوعي معرفت‌شناسي مقيد يا مضاف است که با نگاهي عقلي به تحليل معرفت‌هاي حاصل از مهدويت پرداخته و به سؤالاتي از اين قبيل پاسخ مي‌دهد: آيا معرفت يقيني به گزاره‌هاي مهدوي امکان دارد؟ راه‌ها و منابع معرفت به گزاره‌هاي مهدوي کدامند؟ آيا گزاره‌هاي مهدوي اساساً صدق و کذب پذيرند يا نه؟ در صورت صادق بودن، صدق آن‌ها به چه معناست و چگونه مي‌توان صدق‌شان را اثبات کرد؟ نگارنده بر اين باور است که با قواي ادراکي حس، عقل و قلب؛ علم حصولي و حضوري مي‌توان به مسائل مهدويت معرفت‌ يقيني

سير تطور کاربرد شناسه‌هاي حضرت مهدي ع در منابع حديثي اهل سنت تا قرن پنجم هجري

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

164b

چکيده

نام، لقب و کنيه حضرت مهدي4، از «شناسه»‌هاي مهدوي است که از همان آغاز مورد توجه محدثان بوده است. اين يادکرد، فراز و نشيب محسوسي را نشان مي‌دهد. کيفيت اين سير تطور، سؤال پيش روي اين تحقيق است. اين مقاله که با روش توصيفي – تحليلي سامان يافته است؛ ضمن تحليل محتوايي اين دسته از روايات در كتاب‌هاي حديثي قرن سوم تا پنجم هجري؛ سير تطور اين عنوان را بيان كرده است تا به منظور فهم بهتر روايات مهدوي زمينه مناسب فراهم شود. در اين تحقيق، مشخص شد که هر چند از نظر کميت، احاديث كتاب‌هاي قرن سوم هجري

ارزيابي رهيافت‌هاي مفسران فريقين ذيل آيه 5 سوره قصص

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

146b

چکيده

در قرآن کريم و روايات معصومان، آياتي وجود دارند که در خصوص آينده زمين و وارثان حقيقي آن و حکومتي سرشار از عدل و داد سخن مي‌گويند. از جمله آياتي که در اين موضوع سخن مي‌گويد، آيه پنجم سوره قصص است که از پيشوايي و وراثت مستضعفان سخن گفته است. در منابع روايي و تفسيري فريقين ذيل اين آيه، رواياتي نقل شده که بر اساس آن‌ها مصاديق متفاوتي براي وارثان زمين معرفي مي‌شوند. ديدگاه عموم مفسران شيعه اين است که تنزيل و تفسير آيه، بني اسرائيل است و بر اساس مفاد آيات و احاديث شيعي که با ظاهر آيات شريفه

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.